B?n dang d?i m?t v?i r?t nhi?u câu h?i ...????

Tôi có m?t th?i co dang d?n? Tôi có co h?i l*m gi*u? Tôi dang có ý tu?ng kinh doanh r?t hay? Tôi có m?i th? c?n thi?t d? ti?n h*nh kinh doanh? Tôi mu?n th*nh l?p doanh nghi?p d? ti?n h*nh kinh doanh? V* Tôi mu?n du?c tr?c ti?p qu?n lý doanh nghi?p c?a mình?.........?????Hi?n nay th? t?c th*nh l?p doan h nghi?p dã du?c don gi?n hóa r?t nhi?u so v?i tru?c kia. Song n?u b?n l* ngu?i m?i chu?n b? th*nh l?p doanh nghi?p s? g?p không *t khó khan trong m?t s? th? t?c. Vì v?y b?n c?n ph?i n?m rõ th? t?c v* quy trình th*nh l?p doanh nghi?p d? khi ti?n h*nh s? không ph?i v?t vã v* m?t nhi?u th?i gian.

Nhung chúng tôi nghi di?u quan tr?ng bây gi? l* b?n nên t?p trung b?t tay v*o l?p k? ho?ch kinh doanh cho nh?ng ý tu?ng táo b?o c?a mình. B?n không c?n ph?i lo l?ng quá nhi?u khi b?t d?u nghi t?i nh?ng vi?c th*nh l?p doanh nghi?p. B?i vì dã có chúng tôi.Chúng tôi s? tu v?n, soan th?o h? so giúp b?n d? ti?n h*nh th*nh l?p doanh nghi?p m?t cách logic nh?t.

V?i? kinh nghi?m n?hi?u nam trong lich v?c t*i ch*nh, chúng tôi hy v?ng s? giúp quý khách gi?i quy?t nh?ng n?i lo l?ng n*y m?t cách nhanh chóng v* hi?u qu? nh?t.

Chúng tôi s? tu v?n v* th?c hi?n cho quý khách m?t s? n?i dung du?i dây:
I. TU V?N
1. Tu v?n th*nh l?p doanh nghi?p
Quy?n th*nh l?p doanh nghi?p:
+ D?i tu?ng du?c th*nh l?p doanh nghi?p
+ D?i tu?ng không du?c th*nh l?p doanh nghi?p

D?t tên doanh nghi?p:
+ Tu v?n cách d?t tên doanh nghi?p dúng ý tu?ng v* dúng lu?t
+ Tu v?n cách d?t tên doanh nghi?p g?n li?n v?i s? phát tri?n thuong hi?u

Ng*nh ngh? dang ký kinh doanh:
+ Ng*nh ngh? du?c phép kinh doanh
+ Ng*nh ngh? kinh doanh có di?u ki?n
+ Ng*nh ngh? c?m kinh doanh

V?n di?u l?:
+ Tu v?n v? m?c v?n di?u l? phù h?p d? th*nh l?p doanh nghi?p
+ Tu v?n c? th? v? nh?ng ng*nh ngh? dòi h?i v?n pháp d?nh

Noi dang ký kinh doanh:
+ D?i v?i công ty, doanh nghi?p tu nhân
+ D?i v?i h? kinh doanh cá th?

H? so dang ký kinh doanh:
+ Don dang ký kinh doanh
+ Danh sách th*nh viên
+ Di?u l?
+ Các gi?y t? khác (n?u có)

Thông tin th*nh l?p doanh nghi?p:
+ Công ty TNHH
+ Công ty C? ph?n
+ Doanh nghi?p tu nhân

2. Tu v?n các v?n d? khác liên quan d?n doanh nghi?p

II. SO?N TH?O H? SO

III. TH?C HI?N D?CH V?

- Dang ký c?p Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p
- Dang ký xin c?p con d?u
- Thi?t l?p h? so thu? ban d?u - mua hóa don

CÔNG TY TNHH TU V?N MINH

D?a ch?: 19/41 Khu ph? 3, Du?ng D?ng D?c Thu?t, Phu?ng Tam Hòa, Th*nh ph? Biên Hòa, T?nh D?ng Nai.

Di?n tho?i: 0618.618.955
Hotline: 0918. 53 59 56 ho?c 0993 92 49 00