PDA

View Full Version : Mua Báu V?t CF T?i SungCFVip.Com1st February 2013, 04:15
SUNGCFVIP.COM - C?a h*ng bán báu v?t d?t k*ch vinh vi?n dã du?c nâng c?p lên phiên b?n 3.0 - giúp quý khách h*ng th?c hi?n giao d?ch d? d*ng v* t*ch h?p nhi?u phuong th?c thanh toán áp d?ng cho 5 lo?i th?: VTC,Viettel,Mobifone,Vinaphone v* Gate.

Khuy?n Mãi C?c L?n "Ch*o m?ng xuân Quý T? 2013"

T?ng Barret Dragon,Gói M4A1,Scarlight Gold khi mua báu v?t tr? giá 2000 Vcoin tr? lên.
T?ng Gói Barret,Barret Dragon khi mua báu v?t tr? giá 1500 Vcoin tr? lên.
T?ng Barret Dragon khi mua báu v?t tr? giá 1000 Vcoin tr? lên.

Chuong trình khuy?n mãi ch*nh th?c áp d?ng t? ng*y 03-02-2013.

So lu?c v? SungCFVip.Com: L* trang mua s?m v?t ph?m trong game, hình th?c mua nhóm v?i giá c?c r? trong th?i gian v* s? ngu?i mua quy d?nh v* hình th?c mua ngay v?i giá r?. SungCFVip.Com du?c di?u h*nh b?i nhóm ki thu?t viên chuyên nghi?p c?a VTC.

V?i tiêu d? SungCFVip.Com - D?ng c?p game th?, chúng tôi xây d?ng 1 khu mua s?m nh?ng s?n ph?m VIP hi?m có ho?c d?t giá trong game D?t K*ch v?i giá c?c r?. Gi?m t? 30% d?n 70% so v?i giá g?c c?a v?t ph?m.
Hình th?c mua s?m t?i website mang l?i nhi?u co h?i s? h?u nh?ng món d? "d?c-l?" m* t?t c? các game th? d?u mu?n có v?i giá th?p nh?t. Du?i dây l* hình th?c ho?t d?ng c?a website v* nh?ng quy d?nh chung cho khách h*ng th?c hi?n giao d?ch t?i SungCFVip.Com

TH? L? MUA S?M T?I SUNGCFVIP.COM

Trách nhi?m c?a SungCFVip.Com
- Website cam k?t s? du?c quy?n mua v?t ph?m dúng v?i các chi ti?t du?c công b? t?i website
- Liên k?t cùng nh* phát h*nh d? không g?p b?t c? tr? ng?i n*o trong quá trình chuy?n v?t ph?m
- Các v?n d? v? giao d?ch, trao Item v*o t? d? c?a ngu?i choi trong game do SungCFVip.Com ch?u trách nhi?m
- Các th?c m?c khi?u n?i du?c g?i v? SungCFVip.Com theo các hình th?c liên l?c du?c công b? trên website trong th?i h?n 7 ng*y, sau th?i gian dó SungCFVip.Com không gi?i quy?t b?t c? khi?u n?i n*o.
Trách nhi?m c?a khách h*ng
- Sau khi xem xét v* quy?t d?nh mua v?t ph?m t?i SungCFVip.Com, khách h*ng l*m theo dúng các bu?c hu?ng d?n mua h*ng c?a SungCFVip.Com
- D? dang ký mua v?t ph?m t?i SungCFVip.Com, khách h*ng c?n ph?i có t*i kho?n VTC eBank.
- Khi mua h*ng, khách h*ng có trách nhi?m b?o m?t v* c?n ph?i d?m b?o t*nh ch*nh xác c?a các thông tin do SungCFVip.Com yêu c?u d? nh?n du?c các thông báo t? SungCFVip.Com. Tru?ng h?p b?n không cung c?p dúng thông tin d?n d?n viêc trao nh?m v?t ph?m, b?n s? ho*n to*n ch?u trách nhi?m.
- Trong tru?ng h?p s? c? m?t k?t n?i Internet ngo*i t?m ki?m soát c?a VTC v* SungCFVip.Com, chúng tôi không ch?u trách nhi?m khi có vi?c m?t d? li?u x?y ra.
- Vi?c nh?n nút d?t mua, ngu?i dùng dã d?ng ý các quy d?nh t? SungCFVip.Com, b?t k? nh?ng quy d?nh n*o du?c thay d?i d?u du?c c?p nh?t t?i dây, chúng tôi không ch?u trách nhi?m khi khách h*ng l*m trái quy d?nh.