PDA

View Full Version : Co h?i vi?c lÃ*mtuy?t v?i phù h?p các d?i tu?ng29th January 2013, 12:15
Co h?i vi?c l*mtuy?t v?i phù h?p các d?i tu?ng:
- Uu tiên ngu?i trên 50 s?p d?n giai do?n huu tr*
- Trên 30, có tr?i nghi?m nhi?u ? cu?c s?ng.
Cu?c d?i v?n ng?n ng?i, dây l* co h?i d? có du?c m?t cu?c s?ng viên mãn, ch?t lu?ng cao.
Công vi?c n*y c?n d?u tu gì?
-Tâm trong công vi?c, nói dúng, l*m dúng
-Nghiêm túc v* k? lu?t
-H?c hi?u s?n ph?m, công ngh?
-L*m dúng quy trình công vi?c d? gi?m thi?u r?i ro th?t b?i
Công vi?c n*y du?c gì?
-Thu nh?p công b?ng v* h?p d?n
-M? r?ng quan h?
-Chuong trình khuy?n m?i, khuy?n kh*ch, d?ng viên bán hang
-T? qu?n lý công vi?c
Liên h? tôi, chúng ta s? có bu?i trao d?i ng?n t?m 60 phút v? thông tin công vi?c n*y. Tôi c?n bi?t rõ
-Anh ch? mu?n gì t? công vi?c n*y?
-Anh ch? mu?n thay d?i gì t? cu?c s?ng?
-Li?u công vi?c n*y có dáp ?ng du?c nhu c?u c?a anh ch? không?
Tôi s? cung c?p thông tin m?t cách r*nh m?ch d? anh ch? hi?u dây l* m?t co h?i l?n nhu th? n*o.
Dây l* công vi?c r?t khó khan, nhung vô cùng don gi?n d? th?c hi?n. Gi?ng nhu vi?c b? thu?c lá v?y dó. Ch? c?n th?c hi?n dúng các bu?c don gi?n trong quy trình công vi?c, m?i t*nh toán c?a anh ch? s? th*nh hi?n th?c.
Ch*o thân ái,----------------------------------------------------------------------------------------
Hochiminh City - Tan Binh Dist
Ken Tr?n (Mr.) - O96.689.1382----------------------------------------------------------------------------------------
Join me at facebook.com/vietteamglobal